Mahlzeit

Klassen aus der Spillschoul an der Primärschoul hun d'Musical "Mahlzeit" zu Schuller am Home opgefouert. Fir eis éischt Virstellung e Méinden, 30. Juni mëttes um 2 Auer hate mir di aner Klasen aus der Spillschoul an der Primärschoul invitéiert.

Dënschdes a Mëttwochs owes um 7 Auer woren d'Virstellunge fir dat "erwuesend" Publikum. un denen 2 Owenter konnte mir méi wéi 400 Elteren, Bomiën, Frënn an interesséierter am Home empfänken.

D'Begeeschterung bei de Kanner wor souwuel bei de Prouwe, wéi beim Optrëtt riesegrouss.

Mir iwerléë alt schons fir d'näxt Joër....

Folgend Klassen hu mattgemaacht:

  • Spillschoul vum Catherine Putz
  • 1. Schouljoër Caroline Lang
  • 2. Schouljoër Catherine Witry
  • 2. Schouljoër Francine Hansel
  • 4. Schouljoër Claudine Segalla
  • Kanner aus dem 4. Schouljoër vum Claude Calmes
  • 5. Schouljoër Patrick Arendt
  • 6. Schouljoër Robert Kass

Am Ganzen stoungen 120 Kanner op der Bühn!

Di verschidde Rollen woren mat e puermol besat a goufe ofwiesselnd vu verschidde Kanner aus den eenzelnen Klasse gespillt.

 

updated: 7/07/03

Photoalbum

Kommentare und Berichte: